Werkgroepleden Nationaal Programma Groningen op expeditie

De werkgroepleden van de drie programmalijnen van het Nationaal Programma Groningen gingen woensdag 28 november op expeditie door de provincie. Dit om nader kennis te maken met Groningen en wat er leeft, maar ook om mooie ontwikkelingen op het gebied van economie, energie en leefbaarheid te bekijken. Er waren zowel ambtenaren van Rijk, provincie en gemeenten aanwezig als medewerkers van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.

Elke werkgroep had een eigen programma in ging in een busje langs allerlei locaties. Voor Groningse kracht en trots begon de tour bij de Fraeylemaborg en ging vervolgens door naar Overschild en Appingedam om daar projecten te bekijken die erfgoed, versterking én participatie met elkaar verbinden . De werkgroepleden van Groningse economie en arbeidsmarkt gingen in gesprek met leerlingen van het Noorderpoortcollege over onderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt en over wat voor hun belangrijk is. De resultaten hebben ze opgeschreven (zie foto). Daarna werden ze bijgepraat over de biobased economie bij Chemports in Delfzijl. Groningse natuur, energie en klimaat bezocht Holthausen, producent van auto’s op waterstof, en ging vervolgens naar de gasloze wijk Gorecht en langs een zelfvoorzienende boerderij met vijf kleine windmolens van EAZ.

Gezamenlijk

De groepen kwamen weer samen in Loppersum, waar Tom Postmes, hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen, een presentatie gaf over de psychische invloed van aardbevingen. Na een presentatie van de kwartiermakers over de voorlopige resultaten van het Nationaal Programma Groningen, vertrok de groep weer richting de stad Groningen. Het avondprogramma bestond uit twee lezingen over participatie in de energietransitie (Christian Zuidema) en het samenwerkingsproces met inwoners bij een nieuwe dorpsvisie voor Overschild (Enno Zuidema). Als laatste gingen de deelnemers in gesprek over het vormgeven van participatie in het Nationaal Programma Groningen.

Presentatie eerste plannen

De werkgroepen kwamen donderdag 29 november weer bij elkaar om verder te gaan met de uitwerking van de programmalijnen. Op 9 december worden de resultaten van de werkgroepen samengebracht. Rond 19 december presenteren de kwartiermakers hun eerste plannen.


Houd niet te veel vast aan regels en laat dingen los

Woensdag 14 november was de tweede bijeenkomst voor bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het Nationaal Programma Groningen. Ruim 75 aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over de spelregels voor het Nationaal Programma Groningen en de aandachtspunten.

Ideeën

De oproep van de aanwezigen was helder: begin bottum-up, laat inwoners meedenken en geef ruimte! Houd niet teveel vast aan regels en laat dingen los, inwoners weten zelf heel goed waar ze behoefte aan hebben. Een duidelijk signaal voor het kwartiermakerteam. Dat volop bezig is met het uitwerken van het startdocument van het Nationaal Programma Groningen.

Vervolgbijeenkomst

Op woensdag 19 december is de volgende bijeenkomst voor de betrokken bedrijven en organisaties. Dan presenteren kwartiermakers Maarten van Poelgeest en Frank de Vries de eerste tussenstand op basis van de resultaten die ze tot nu toe opgehaald hebben.


Eerste 50 miljoen euro Nationaal Programma Groningen toegekend

In het kader van het Nationaal Programma Groningen is de eerste 50 miljoen euro toegekend vanuit het Rijk. Het volledige programma wordt op dit moment uitgewerkt, evenals de definitieve structuur voor het toekennen van middelen. Vooruitlopend daarop starten regio en Rijk al in 2018 met een aantal concrete projecten. Het geld is bestemd voor de uitrol van projecten voor het toekomstperspectief voor Groningen. Het gaat om projecten in het kader van leefbaarheid, energie en economie. Er wordt geïnvesteerd in het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast krijgt een testcentrum voor waterstof financiering en komt er geld voor restauratie van Gronings erfgoed.

Nationaal Programma Groningen

Binnen dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Groningen. Voor het nationaal programma is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar. De toegekende 50 miljoen euro is onderdeel van dit bedrag.

Projecten binnen drie programmaonderdelen

De Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen zetten deze vijftig miljoen in voor projecten binnen drie programmaonderdelen. Voor het programmaonderdeel ‘Groningse kracht en trots’ gaat het om 12,6 miljoen euro. Bijvoorbeeld voor het leefbaarheidsprogramma en het erfgoedprogramma. Voor een bedrag van € 8,5 miljoen krijgt de regio gelegenheid goede plannen in het kader van leefbaarheid in te dienen. Ook komt er budget beschikbaar om wijkteams te trainen voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen.

Voor de programmalijn ‘Groningse natuur, energie en klimaat’ is 11 miljoen euro beschikbaar. Hierbij gaat het om projecten rond aardgasloze wijken, in aanvulling op het Programma Aardgasvrije Wijken, waterstofbussen en een testcentrum voor waterstof.

Voor ‘Groningse economie en arbeidsmarkt’ is 12 miljoen euro toegekend. Dit geld is onder andere bedoeld voor het bevorderen van investeringen die gericht zijn op het vergroenen van de industrie en chemie. De regeling ‘Regionale Investeringssteun Groningen’ (RIG) krijgt hiervoor aanvullende middelen.

Er is ook geld beschikbaar voor de uitvoering van eerdere besluiten, zoals de duurzame aanpak van vliesgevelwoningen. Daarnaast wordt een deel van het geld besteed aan de inrichting van het Nationaal Programma Groningen en de daarbij behorende uitgebreide dialoog met de inwoners en organisaties in de regio.

Onderaan dit bericht vindt u de lijst met projecten waar in 2018 geld voor beschikbaar komt.


Kwartiermakers Nationaal Programma Groningen benoemd

Frank de Vries (burgemeester gemeente Ten Boer) en Maarten van Poelgeest (Andersson Elffers Felix) zijn op vrijdag 19 oktober door de Groningse aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk benoemd als kwartiermakers voor het Nationaal Programma Groningen. Zij gaan aan de slag met het verder uitwerken van het programma en het organiseren van een brede dialoog over het toekomstbeeld voor de regio Groningen.

Betrekken van de regio

Een belangrijk onderdeel van de opdracht van de kwartiermakers is het betrekken van de regio. Hoe zien inwoners, (maatschappelijke) organisaties, overheden en bedrijven Groningen in 2040? Daarnaast gaan de kwartiermakers de gemaakte afspraken verder uitwerken, waardoor in 2019 een vliegende start met het programma gemaakt kan worden.

Logische combinatie

Gedeputeerde Fleur Gräper noemt de keuze voor De Vries en Van Poelgeest een logische combinatie: “Maarten van Poelgeest is al enige tijd betrokken bij dit programma en heeft veel ervaring met complexe programma’s op het snijvlak van leefbaarheid, ruimtelijke keuzes en energie. In combinatie met de regionale verbondenheid van Frank de Vries en zijn kennis tot in de haarvaten van de Groningse samenleving, is dit volgens mij een zeer geschikt duo voor deze opdracht.”

Van de Groningers

Volgens Frank de Vries moeten de kwartiermakers ervoor zorgen dat het Nationaal Programma Groningen van de Groningers wordt. ”Het is onze rol om in korte tijd te zorgen dat de papieren afspraken straks in de praktijk goed gaan werken.’’ Maarten van Poelgeest spreekt over de vooravond van een nieuwe fase. ”Het Nationaal Programma Groningen biedt niet alleen perspectief voor Groningen, maar ook grote kansen voor Nederland. Ik zie er naar uit om bij te dragen aan het verzilveren van die kansen.“

De opdracht van de kwartiermakers loopt tot 1 februari 2019. Vanaf die datum komt er een programmadirecteur voor het Nationaal Programma Groningen.


Interactieve sessie met bedrijven en organisaties

Dinsdagavond 9 oktober zijn ruim 100 aanwezigen in de regio bijgepraat over het Nationaal Programma Groningen. Voor de bijeenkomst zijn bedrijven en organisaties uitgenodigd die hun bijdrage geleverd hebben aan het startdocument voor het Nationaal Programma Groningen. Tijdens een interactieve sessie gaven ze hun ‘wensenlijstjes’ af met wat volgens hen niet mag ontbreken in het programma. Nieuwsgierig naar hun bevindingen? Ze zijn terug te lezen in deze lijst met suggesties!


Regio en kabinet investeren in toekomstbestendig Groningen

De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben vrijdag 5 oktober het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Ook krijgt Groningen een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Voor het nationaal programma is een investeringsbudget van 1,15 miljard euro beschikbaar.

Samen invulling geven

Na het besluit om de gaswinning te beëindigen moet het Nationaal Programma Groningen ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. De regio en het kabinet hebben vandaag afspraken gemaakt over de hoofdlijnen en de financiering van het nationaal programma, deze zijn vastgelegd in het Startdocument Nationaal Programma Groningen. In de komende maanden zullen de overheden samen met burgers, bedrijven en organisaties in de regio met concrete projecten verder invulling geven aan het toekomstperspectief voor Groningen. Het bedrag van 1,15 miljard euro wordt daarbij aangevuld met cofinanciering vanuit andere publieke en private middelen.

Drie onderdelen

Inzet van regio en kabinet is om de uitdagingen en ambities in Groningen nadrukkelijk te verbinden met nationale uitdagingen, zoals de overgang naar een duurzame economie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Maar Groningen kan ook als proeftuin dienen voor andere transities zoals verstedelijking, digitalisering en veranderende behoeftes van mensen op de arbeidsmarkt. Het Nationaal Programma Groningen bestaat uit drie onderdelen:

1.

Groningse kracht en trots is gericht op toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke omgeving met voldoende voorzieningen. Hierbij staan welzijn, leefbaarheid, leefomgeving en gezondheid centraal.

2.

Groningse natuur, energie en klimaat is gericht op de energietransitie onder andere door het ontwikkelen van duurzame energieproductie en het verduurzamen van de landbouw. Hierbij is de ambitie dat Groningen ook andere delen van het land van duurzame energie blijft voorzien.

3.

Groningse economie en arbeidsmarkt is gericht op het creëren van een toekomstbestendige regionale economie door het stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren. Belangrijk daarbij zijn bereikbaarheid en de aansluiting van werk en vaardigheden.

Kwartiermakers

Regio en kabinet doen nadrukkelijk een beroep op inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Groningen om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het toekomstperspectief. Het nationaal programma is daarom geen blauwdruk maar een uitnodiging aan de inwoners van de regio om zelf de regie te voeren op de toekomst van Groningen. Onder leiding van kwartiermakers worden zij de komende maanden nauw betrokken bij de uitwerking van het programma.

Projecten

Vooruitlopend daarop nemen regio en kabinet binnenkort een besluit over een aantal projecten waarmee dit jaar al gestart kan worden. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar uit het totaalbudget. Zo wordt er mogelijk geld vrijgemaakt voor het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast wordt gekeken naar een investering in een testcentrum voor waterstof en komt er mogelijk geld voor verbetering van de leefbaarheid en voor erfgoedpanden in Overschild. Ook gaat mogelijk het plafond van de Regionale Investeringssteun Groningen omhoog voor extra investeringen gericht op vergroening van de industrie en de chemie.

Contact

Heeft u nu al ideeën, wilt u meedoen of meer informatie ontvangen? Vul dan het onderstaande formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Uw naam (verplicht)
Uw e-mail (verplicht)
Uw bericht

Bedankt voor uw bericht. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.