Vraag en antwoord

1. Wat is het Nationaal Programma Groningen?

Een programma wat in de maak is en waarin inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en het Rijk werken aan de toekomst van Groningen in 2040. Op vrijdag 5 oktober is hiervoor in Den Haag het startdocument gepresenteerd. Dit is opgesteld door de tien gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk (departementen). In het startdocument staan afspraken over de hoofdlijnen en de financiering van het Nationaal Programma Groningen.

2. Waarom een Nationaal Programma Groningen?

Groningen heeft al jaren te maken met de negatieve gevolgen van gaswinning. Het is tijd dat Groningen perspectief krijgt en weer kan bouwen aan de toekomst. Met dit programma worden de uitdagingen en ambities in Groningen verbonden met nationale uitdagingen en ambities. Dit betekent bijvoorbeeld dat Groningen als voorbeeld voor landelijke innovatieve projecten wordt ingezet.

3. Welke onderdelen komen in het Nationaal Programma Groningen?

Het Nationaal Programma Groningen wordt onderverdeeld in de volgende drie programmalijnen:

 • Groningse kracht en trots (welzijn, leefbaarheid, leefomgeving en gezondheid centraal)
 • Groningse natuur, energie en klimaat (energietransitie)
 • Groningse economie en arbeidsmarkt (regionale economie, stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren)

4. Hoe wordt het startdocument verder uitgewerkt?

De komende maanden gaat een kwartiermakerteam samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in de regio invulling geven aan het programma. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten, waarbij alle betrokkenen in de regio zélf de kaders, inzet en resultaten bepalen.

5. Ik heb een idee voor het Nationaal Programma Groningen, hoe kan ik dat aangeven?

Dit kan door ideeën in te sturen en/of door aan bijeenkomsten deel te nemen. Iedereen in Groningen kan meedoen. Een idee opsturen of een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst? Vul dan het formulier bij Contact op www.nationaalprogrammagroningen.nl in en geef daarin aan naar welk programmaonderdeel (leefbaarheid, economie en/of energie) uw interesse uitgaat.


ORGANISATIE

6. Wie zitten er in het kwartiermakerteam?

De kwartiermakers zijn Frank de Vries (burgemeester gemeente Ten Boer) en Maarten van Poelgeest (Andersson Elffers Felix). Zij zijn druk bezig met het verder uitwerken van het programma en het organiseren van een brede dialoog over het toekomstbeeld voor Groningen. Dit doen zij samen met een team van medewerkers met een vertegenwoordiging van Rijk, provincie en gemeenten.

7. Wat doet het kwartiermakerteam?

De opdracht van de kwartiermakers is opgedeeld in twee fases namelijk:

 • Fase 1: bestaat uit twee onderdelen: het uitwerken van afspraken (1), bijvoorbeeld de voorwaarden voor projectaanvragen voor het Nationaal Programma Groningen. En het opzetten en starten met uitvoeren van de dialoog (2). Het dialoogproces bestaat uit het meedenken en werken aan de toekomst van Groningen door inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.
 • Fase 2: vanaf deze fase is er een programmadirecteur aangesteld. De dialoog loopt door terwijl er parallel een programmaorganisatie wordt opgebouwd.

8 .Hoe ziet de organisatie van het Nationaal Programma Groningen eruit?

Dat is nog niet bekend, de organisatie krijgt nog vorm. Begin 2019 wordt een programmadirecteur voor het Nationaal Programma Groningen aangesteld, daarna wordt invulling gegeven aan de rest van de organisatie.


FINANCIERING

9. Hoeveel budget is er beschikbaar voor het Nationaal Programma Groningen?

Het startkapitaal is 1,15 miljard euro. Jaarlijks is er een evaluatie en kijken de gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie samen met het Rijk wat er nog meer moet gebeuren. Het budget is bestemd voor het toekomstperspectief van Groningen en niet voor de versterking en de afhandeling van schade.

10. Waarom wordt het budget van het Nationaal Programma Groningen niet besteed aan schadeafhandeling en/of versterking?

Schadeafhandeling en versterken moet goed uitgevoerd en betaald worden. Daar zijn andere budgetten voor. Dit budget is bestemd voor de uitrol van projecten voor het toekomstperspectief voor Groningen. Het gaat om projecten in het kader van leefbaarheid, energie en economie.


IDEEEN EN PROJECTEN

11. Wat gebeurt er met aangeleverde ideeën of projecten?

We verzamelen alle projecten en ideeën en rangschikken deze per programmaonderdeel. Zodra meer bekend is over de invulling van het Nationaal Programma Groningen en de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen, nemen we contact op met de indieners.

12. In het startdocument staat dat er cofinanciering moet zijn voor het aanvragen van projecten, wat betekent dat?

Cofinanciering kan op veel verschillende manieren, met eigen geld of geld van een investeerder. Maar ook vanuit bestaande (overheids-)budgetten of via subsidies. Hoe deze cofinanciering er bij een project of programma uit gaat zien weten we nog niet, dat wordt nu uitgewerkt door de kwartiermakers.

13. Welke projecten lopen nu al?

Het programma wordt op dit moment uitgewerkt, net zoals de definitieve structuur voor het toekennen van financiële middelen. Vooruitlopend daarop is alvast 50 miljoen euro uit het budget beschikbaar gesteld voor een aantal concrete projecten in het kader van leefbaarheid, energie en economie. Denk daarbij aan het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast krijgt een testcentrum voor waterstof financiering en komt er geld voor restauratie van Gronings erfgoed. Bekijk hier om welke projecten het gaat.


PLANNING

Wat is de planning?

Nog niet alle data zijn bekend, ook is het op dit moment nog niet duidelijk wat de planning voor het dialoogproces is. De volgende data zijn al bekend:

 • Dinsdag 9 oktober: interactieve sessie met bedrijven en organisaties
 • Woensdag 14 november: brainstorm over de spelregels voor het Nationaal Programma Groningen met bedrijven en organisaties
 • Woensdag 28 en donderdag 29 november: bijeenkomsten met ambtenaren van Rijk, provincie en gemeenten die betrokken zijn bij het Nationaal Programma Groningen
 • Dinsdag 18 december: bijeenkomst met gemeenteraadsleden en Provinciale Statenleden
 • Woensdag 19 december: bijeenkomst met bedrijven en organisaties
 • Voorjaar 2019: afronding eerste fase van de opdracht voor de kwartiermakers
 • Voorjaar 2019: start als de eerste fase afgerond is, er wordt in de tweede fase uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken, het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit afgerond is. Dit is mede afhankelijk van de omvang van het dialoogproces.

Contact

Heeft u nu al ideeën, wilt u meedoen of meer informatie ontvangen? Vul dan het onderstaande formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Uw naam (verplicht)
Uw e-mail (verplicht)
Uw bericht

Bedankt voor uw bericht. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.