Nationaal Programma Groningen

In het Nationaal Programma Groningen werken we samen aan een bloeiende toekomst voor Groningen. We kijken daarbij vooruit tot 2040. Wie ‘we’ zijn? Inwoners, bedrijven, organisaties, gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk.

1,15 miljard
Het startkapitaal voor het Nationaal Programma Groningen is 1,15 miljard euro. We noemen dit nadrukkelijk een startkapitaal omdat de verwachting is dat dankzij cofinanciering van projecten, een veelvoud van dit bedrag geïnvesteerd wordt.

Geld voor de toekomst van Groningen
Dit geld is beschikbaar gesteld voor het toekomstperspectief, het versterken van de economie, de energietransitie en de leefbaarheid in de provincie Groningen. Het geld is niet bedoeld voor de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de aardbevingen. Daarvoor zijn andere budgetten. Geld vanuit het Nationaal Programma Groningen kan wel ingezet worden voor leefbaarheidsprojecten in dorpen en wijken gekoppeld aan schade en versterking.

Toekomstbeeld 2040 geeft richting
Hoe ziet u de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor u belangrijke onderwerpen? Het Nationaal Programma Groningen gaat met Groningers in gesprek over het perspectief van de regio: het Toekomstbeeld 2040. Dit wordt het inhoudelijke basis voor het Nationaal Programma Groningen. Een deel van het geld is gereserveerd voor projecten en initiatieven die naar voren komen uit dat toekomstbeeld. We hopen na de zomer 2019 met het Toekomstbeeld 2040 te kunnen starten.

Bewonersinitiatieven
Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen om het Loket Leefbaarheid open te stellen. Dit loket is bedoeld voor projecten van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid. De verwachting is dat het vlak na de zomer mogelijk is om aanvragen in te sturen.

Aan de slag
De gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het kabinet gaven in oktober 2018 met het startdocument het startschot voor het Nationaal Programma Groningen. Daarna ging een kwartiermakerteam aan de slag. Met hulp van bedrijven, organisaties, inwoners, gemeenteraden en Provinciale Staten hebben zij een deel van de afspraken uit het startdocument inmiddels uitgewerkt. Deze afspraken gaan over de werkwijze en projecten die al in 2019 kunnen starten, ze zijn te lezen in het document ‘Een programma dat groeit’.

15 miljoen per gemeente
Er is afgesproken dat de gemeenten in het aardbevingsgebied de ruimte krijgen om projecten uit te werken die nog in 2019 kunnen beginnen. Te denken valt aan stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Tot de zomer kunnen de gemeenten met hun inwoners aan de slag om deze projecten (verder) vorm te geven. Elke gemeente kan in 2019 tot een maximum van 15 miljoen euro aan voorstellen indienen.

15 miljoen voor thematische programma’s
Naast de lokale projecten komen er bovenregionale programmaplannen voor de volgende thema’s:

  • Innovatie en investeringen
  • Vergroening, verduurzaming en industrie
  • Natuur, landbouw en klimaatbestendigheid
  • Arbeidsmarkt en opleidingen

Voor de thematische programma’s is 15 miljoen euro beschikbaar, dit is voor projecten die op korte termijn kunnen starten. De provincie Groningen neemt het voortouw bij het uitwerken van de thematische projectvoorstellen.

Projecten
Een aantal projecten met concrete plannen, die belangrijk zijn om nu te steunen om geen kansen te missen, zijn al gehonoreerd. Voorbeelden hiervan zijn: het stimuleren van scholen in het aardbevingsgebied om deel te nemen aan Energy Challenges, het zorgprogramma, het voortzetten van het erfgoedprogramma en het Loket Leefbaarheid. Bij het Loket Leefbaarheid kunnen inwoners terecht met initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Ondertussen worden de eerste projecten, gehonoreerd in 2018, uitgevoerd. Dit zijn het versterken van handelingsperspectief voor inwoners bij aardbevingen, bijstand voor hulpverleners en het aanschaffen van specifiek materiaal door veiligheidsdiensten om te gebruiken bij aardbevingen. Maar ook een testcentrum voor waterstof en aanvullende middelen voor de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Komende periode
De komende maanden worden de doelen, criteria, indicatoren en andere details verder uitgewerkt. Ook het programmabureau krijgt dan vorm en er komt een voorstel voor de verdeling van het geld. Om deze redenen is het op dit moment nog niet mogelijk om aanvragen te doen.

FAQ

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen met antwoord.

Naar overzicht

Financiën

Hier vindt u een overzicht van de loketten van de Rijksoverheid.

Naar overzicht