Om de argrarische sector in Middag-Humsterland toekomst te bieden is dit programma opgezet. Het gaat om het behoud en de ontwikkeling van het landschap van Middag-Humsterland. In samenwerking met alle belangengroepen in het gebied wordt dit programma uitgevoerd. Een praktijkgericht programma voor een toekomstbestendig Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Nationaal Landschap

In 2005 is het gebied aangewezen als Nationaal Landschap vanwege het reliëf door wierden, dijken en kwelders, het onregelmatige patroon van landbouwgronden en het zeer open landschap. Een unieke combinatie die het ontstaan van het Nederlandse landschap laat zien. Ruim drieduizend jaar geleden was het Middag-Humsterland nog het Noord-Nederlandse kustgebied. Het gebied ontwikkelde zich omdat het steeds minder onder water kwam te staan en begroeid raakte.

Het programma gaat vooral over:

  • De toepassing van natuurinclusieve landbouw in Middag-Humsterland samen met praktische maatregelen die zijn afgesproken met de landbouwers in het gebied.
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van verdere bescherming en kansen van het gebied, zowel ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch.
  • Agrarische bedrijven koppelen met andere sectoren.

De resultaten kunnen als een belangrijke basis dienen voor het ontwikkelen van het programma van Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland. Zij gaan in vijftien kansrijke gebieden samen aan de slag met een regiospecifieke benadering van onder andere landbouw, natuur en milieu.