7 maart 2019

Stand van zaken Nationaal Programma Groningen

 

Maandag 11 maart willen provincie, gemeenten en Rijk afspraken maken over de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen.

Deze afspraken zijn verwoord in de bestuursovereenkomst die richting geeft aan de programmaorganisatie en bovendien afspraken maakt over de werkwijze en voorwaarden waaronder het geld naar het Nationaal Programma Groningen gaat. Om de bestuursovereenkomst voor de zomer van kracht te kunnen laten gaan is nog instemming nodig van raden en Staten.

Door nu afspraken te maken over governance, besturing en de hoofddoelen is een basis ontstaan waarop verder kan worden gebouwd. De hoofddoelen geven ruimte voor verdere aanscherping van de programmadoelen en ambities van het Nationaal Programma Groningen. Bovendien voorziet de bestuursovereenkomst in de behoefte om met een aantal projecten snel te kunnen starten. 

Kwartiermakerfase
Ruim 250 Groningers dachten de afgelopen maanden mee over de aanpak van het Nationaal Programma Groningen. Het resultaat is gebruikt om keuzes te maken. Deze aanpak is nu grotendeels klaar, waarmee de kwartiermakerfase wordt afgerond. De betrokken (maatschappelijke) organisaties en bedrijven gaven de kwartiermakers twee boodschappen mee. Aan de ene kant: neem de tijd, probeer niet alles nu al te regelen. Het Nationaal Programma Groningen moet de kans krijgen om te groeien. En aan de andere kant is opgeroepen om toch ook snel een begin te maken. De bestuursovereenkomst die er nu ligt komt aan beiden tegemoet.

Van start

  • De gemeenten in het aardbevingsgebied hebben de gelegenheid om dit jaar al projecten uit te werken die nog in 2019 kunnen starten. Te denken valt aan stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Tot de zomer kunnen de gemeenten met hun inwoners aan de slag om projecten voor dit jaar (verder) vorm te geven. Elke gemeente op korte termijn voor 2019 tot een maximum van 15 miljoen euro aan voorstellen indienen
  • Hetzelfde geldt voor de thematische programma’s. De provincie doet voor 1 mei een aanvraag voor de thematische projecten tot een maximum van 15 miljoen euro.
  • Inwoners krijgen rechtstreeks toegang tot het Nationaal Programma Groningen met het Loket Leefbaarheid. Hier kunnen ze terecht met bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in hun woonomgeving.
  • Vanwege het belang van erfgoed in Groningen wordt het erfgoedprogramma voortgezet. Hier kunnen mensen terecht voor kennis, advies en aanvullende financiering.

Komende periode
Gemeenteraden en Provinciale Staten hebben gisteren een voorstel ontvangen voor de aanpak en een bestuursovereenkomst. Op 11 maart is de ondertekening van het bestuursakkoord over het Nationaal Programma Groningen. Het is de bedoeling om dan ook de programmadirecteur bekend te maken. De kwartiermakers dragen dan het stokje over aan die programmadirecteur. De komende maanden worden de doelen, criteria, indicatoren en andere details verder uitgewerkt. Ook het programmabureau krijgt vorm en er komt een voorstel voor de verdeling van het geld.

Dank aan alle meedenkers voor de hulp in de afgelopen fase!

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws

Leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgebied van start

Subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme.

Nieuwe vacatures

Het programmabureau is op zoek naar: twee assistent programmamanagers, een communicatiemedewerker en een managementassistent.

Opstellen programmakader

Het bestuur heeft vanmiddag gesproken over het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen, de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen.

Meer nieuws